Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Tieto všeobecné obchodné podmienky upresňujú podmienky realizácie dodávok tovaru firmy

TLAKSYSTÉM - KOMPAKT, s.r.o.
Štrková 25B
010 09 ŽILINA
IČO : 36390232
DIČ : 2020104350
IČ pre DPH : SK 2020104350
Zapísaná v obch. registri Okresného súdu Žilina, oddiel : Sro, Vložka č.12040/L

 (ďalej len ako  predávajúci).

Predmetom plnenia týchto všeobecných obchodných podmienok je realizácia dodávok tovaru  tlakových nádob a ich príslušenstva, výmenníkov tepla a s tým spojených služieb záväzne objednaných kupujúcim.

Tieto  obchodné podmienky sú platné pre objednávky s doručovaním v rámci Slovenskej republiky.

Objednávka

Kupujúci bude tovar objednávať výlučne písomne, e-mailom, alebo faxom vo forme objednávky  ktorá musí obsahovať :

Názov firmy, fakturačnú a  dodaciu adresu, IČO, DIČ, platobné podmienky, spôsob doručenia,kontaktnú osobu a telefón, názov tovaru a počet kusov.

Ak predávajúci nemôže spracovať objednávku pre chýbajúce alebo nesprávne uvedené údaje tak objednávka nie je považovaná za platnú.   

Záväzným potvrdením objednávky vzniká medzi predávajúcim a kupujúcim kúpna zmluva na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru od predávajúceho kupujúcemu.  Predávajúci po obdržaní elektronickej objednávky preverí aktuáulnu dostupnosť a termín dodania objednaného tovaru a následne zašle potvrdenie objednávky, alebo jej časti, ktoré je záväzné pre obe strany.Objednávka sa považuje za záväzne potvrdenú ak je  potvrdená od predávajúceho písomne, alebo  e-mailom.

Miestom doručenia tovaru je adresa doručenia uvedená kupujúcim v objednávkovom formulári. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho po jeho prevzatí a zaplatení. Podaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s obchodnými, dodacími a platobnými podmienkami, ako aj reklamačným poriadkom, a že s nimi súhlasí.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípadoch, že vybraný tovar sa už nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena vstupných komponentov pre výrobu,  alebo cena tovaru od dodávateľa. V týchto prípadoch bude kupujúci bezodkladne kontaktovaný a bude s ním dohodnutý ďalší postup vybavenia objednávky. Pokiaľ kupujúci už zaplatil časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka vrátená prevodom na účet . Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien. Platné ceny sú potvrdené kupujúcemu v okamihu potvrdenia objednávky.  Pokiaľ je cena tovaru  vyššia ako cena uvedená na objednávke, predávajúci bezodkladne o tejto skutočnosti informuje kupujúceho, ktorý môže novú cenu prijať alebo dodávku odmietnuť. V situáciách, ktoré neupravujú tieto obchodné podmienky sa vzťah kupujúceho a predávajúceho riadi platnými právnymi úpravami, predovšetkým Obchodným a Občianskym zákonníkom.

Cena

Kupujúci obdrží cenovú ponuku na tovar na  základe vyplnenia požiadavky o cenovú ponuku cez internetový katalóg predávajúceho. 

Ak nebolo dohodnuté zmluvne inak, ceny pre jednotlivý tovar  platia podľa uvedených cien  cenníka dostupného na webovej stránke predávajúceho. Uvedené ceny v cenníku sú bez DPH.  Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu ceny  vydaním nového cenníka o čom bude automaticky informovať kupujúceho hneď po úprave cenníka.

Dodacie podmienky

Dodávky objednaného tovaru budú realizované podľa možnosti výrobných procesov, dostupnosti tovarov skladom a podľa prevádzkových možností predávajúceho v čo najkratšom čase.

Dodacia doba pre Akumulačné nádrže a zásobníky TÚV s typ.označením / PSI, EPSI, PSKE, PSIB,, PSIDWP, EPSH, PSH  a  vzdušníky do objemu 1000 lit. /  je zvyčajene do  2-3 týždňov od záväzného potvrdenia objednávky.

Dodacia doba pre ostatné tlakové nádoby a výmenníky je do 4–5 týždňov od záväzného potvrdenia objednávky.

Pre upresnenie termínu odporúčame použiť formulár / požiadavka na cenu a dostupnosť /

Dodanie tovaru sa realizuje prevzatím tovaru kupujúcim, alebo odovzdaním tovaru dohodnutému prepravcovi.

Cena dopravy

Ceny za prepravné služby sú uvedené v záložke Dodacie podmienky stať - Cenník prepravných služieb. Všetky ceny sú uvedené bez DPH.

Spôsob platby

Objednaný tovar môžete zaplatiť na základe vystavenej preddavkovej faktúry v EUR  bankovým prevodom na náš účet v ČSOB. č.účtu  4015589792 / 7500

Pri platbe prevodným príkazom  je nutné uviesť ako variabilný symbol číslo objednávky. Po pripísaní platby na náš účet Vám zašleme objednaný tovar.

Daňový doklad od tovaru je doručovaný  priamo v zásielke, alebo samostatne na poštovú adresu uvedenú kupujúcim.

Reklamácia tovaru poškodeného počas prepravy:

Kupujúci  pri prevzatí zásielky ju musí prekontrolovať a prevziať ju len ak nie je poškodená. Ak je zásielka poškodená alebo neúplná je nutné spísať s osobou ktorá zásielku doručila protokol o škode alebo zásielku neprebrať.  Ak je tovar mechanicky poškodený  je potrebné túto skutočnosť nahlásiť ihneď po prevzatí zásielky. Neskoršie reklamácie takéhoto charakteru nebudú akceptované s ohľadom na reklamačné podmienky prepravcu.

Reklamácie

Pri reklámácií tovaru najskôr  zašlite e-mail, alebo list kde uvediete druh, názov tovaru, doklad o kúpe a podrobný popis závady.

Do 2 pracovných  dní Vás  budeme  kontaktovať  a dohodneme postup reklámácie.

Po prijatí reklamácie je kupujúcemu vydaný doklad o prijatí reklamácie v súlade s ustanoveniami § 18 ods. 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa. Reklamačný záznam je následne vo forme listu alebo e-mailu zaslaný kupujúcemu. Reklamačný záznam obsahuje informáciu o riešení reklamácie a o ďalšom postupe.

Pri použití zásielkovej služby alebo verejného dopravcu sa reklamácia výrobku poškodeného pri preprave riadi reklamačným poriadkom prepravcu a príslušnými ustanoveniami občianskeho resp. obchodného zákonníka.

Záruka sa vzťahuje iba na riadne objednaný, zaplatený a  dodaný tovar, ktorý bol prevzatý kupujúcim podľa dohodnutých podmienok.

Zodpovednosť za vady a záruka
Záruka je určená písomnou formou – dokladom o kúpe . Záručná doba začína plynúť dňom splnenia dodávky.

Ochrana osobných údajov

Všetky údaje ktoré získal predávajúci od kupujúceho sú potrebné len pre identifikáciu kupujúceho. Tieto údaje môžu byť použité len v súvislosti s realizovaním objednávok, platieb, zasielaním informácii a ponúk a všetkými potrebnými úkonmi  na zrealizovanie obchodu, vrátane účtovných operácií a vystavovanía účtovných dokladov. Údaje o kupujúcom nebudú poskytnuté žiadnym iným subjektom, s výnimkou organizácií  s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie        

prijatej  objednávky ako sú (banky, dodávateľ, doručovateľské služby). Tieto údaje sú poskytnuté jednorazovo pre vybavenie konkrétnej objednávky. Využívaním tohoto internetového obchodu kupujúci súhlasí so zhromažďovaním a používaním informácií o ňom a o jeho nákupoch v znení Zákona č. 428/2002 Z.z o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Tento súhlas môže kedykoľvek písomnou formou odvolať. Súhlas zanikne v lehote do 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu predávajúcemu.

 ZÁRUČNÉ PODMIENKY

odbor / tlakové nádoby/

Výrobky sú vyrábané z kvalitných materiálov modernou výrobnou technológiou, pri  účinnej kontrole kvality. Predpísané prehliadky a prípadné záručné opravy smú vykonávať len osoby, alebo organizácie na to oprávnené.

Na výrobok poskytujeme nasledovné záruky:

základná záruka na zvarenec nádoby je 60 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru,

na trubkové výhrevné vložky je záručná lehota 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru.

Záruka sa vzťahuje na:  

 • netesné zavalcovanie rúrok výhrevných vložiek,
 • trhliny na vykurovacích telesách.

na servis, opravu, údržbu, ukončený havarijný zásah ( servisom, opravou, alebo ukončeným havarijným zásahom sa rozumie činnosť, ktorou sa najmä odstraňujú vady výrobku, následky jeho poškodenia alebo účinky opotrebenia u zákazníka, kde je výrobok inštalovaný, alebo v dielni servisu ) je stanovená záručná doba 6 mesiacov

 • na montáž nového výrobku (montážou sa rozumie vykonaná práca) je stanovená záručná doba 6 mesiacov
 • na predaj náhradného dielu 6 mesiacov
 • na predaj nového výrobku 24 mesiacov, ak nie je stanovené zmluvne inak.

Životnosť základného náteru /nádrže alebo výmenníka tepla/ je 2 mesiace. Nádoby, ktoré sú natreté iba základným náterom je preto nutné najneskôr do dvoch mesiacov ošetriť ďalším náterom. Na polyuretánový náter, ktorý je nanášaný špeciálnou technológiou, je záruka 24 mesiacov od dátumu kúpy. Záruka na povrchovú úpravu sa vzťahuje na odlupovanie, alebo odpadávanie farby, koróziu, tvorenie pľuzgierov. Pokiaľ zákazník do tejto doby aplikuje ďalšie nátery má možnosť predĺžiť životnosť základného náteru.

Záručné doby na riadiaci systém, armatúry a ostatné príslušenstvo výrobku/ výstroj tlakových nádob a vykurovacích zariadení / sú dané ich výrobcom.

Zodpovednosť za prípadné výrobné závady spočíva v povinnosti bezplatného odstránenia oprávnenej reklamovanej závady, a to predovšetkým opravou, alebo výmenou súčiastky za bezchybnú. Odstránenie týchto závad je vykonávané výhradné výrobcom zariadenia.

Za prevádzkovú údržbu a odborné prehliadky zodpovedá majiteľ zariadenia. Zabezpečenie všetkých odborných prehliadok a odborných skúšok majiteľom je povinnosťou, aby záruka bola platná.

Predpísané prehliadky a eventuálne záručné opravy vykonáva osoba (organizácie) na to oprávnené.

Záruka sa nevzťahuje na:

* všetky chyby spôsobené neprimeraným používaním, nedostatočnou údržbou, nedbalým zaobchádzaním, krádežou a požiarom zariadenia;

* chyby spôsobené tým, že neboli vykonané predpísané prehliadky podľa ostatných   súvisiacich noriem a predpisov;

 • ak zásah do zariadenia bol vykonaný organizáciou, alebo osobou bez potrebného oprávnenia k zásahu,
 • pri nesprávnom zapojení zariadenia do vykurovacej  alebo rozvodnej  sústavy,
 • pri použití nevhodného média, alebo pri vyššej ako normálnej agresivite média,
 • opravy na zariadení, ktoré sú vykonané bez schválenia výrobcu a na chyby z týchto opráv,
 • bežné poškodenie spôsobené starnutím, alebo koróziou,
 • mierne nepravidelnosti, ktoré neovplyvňujú funkciu zariadenia, alebo jednotlivých dielov-  ako je mierny hluk,  alebo vibrácie, ktoré sú považované za bežné,
 • opravovaný náter a ďalší náter aplikovaný odberateľom,
 • pri nedodržaní prevádzkových podmienok,
 • pri nedodržaní prevádzkových podmienok  nádoby na ktoré neboli vykonané predpísané prehliadky.

Uplatňovanie nároku  zo záruky:

Záručné opravy sa vykonávajú u výrobcu (po dohode aj u odberateľa) zdarma. Nárok zo záruky musí byť uplatnený v záručnej dobe a bez zbytočného odkladu. Ak je záručná oprava (alebo požiadavky na záručnú opravu) uznaná ako neoprávnená, majiteľ zariadenia hradí náklady spojené s výjazdom, alebo oprava bude vykonaná na jeho náklady.

Pri uplatnení nároku zo záruky sa musí reklamujúci preukázať:

   * pasportom tlakovej nádoby

      * zápismi z odborných prehliadok

Pri uplatnení nárokov zo záruky je výrobca povinný vystaviť „Záznam o reklamácií„, v ktorom zaznamenáva chyby reklamované kupujúcim. Kupujúci záznam podpíše, obdrží jeho kópiu. Spísaný „Záznam o reklamácií„ nie je uznaním oprávnenosti reklamácie, ale iba potvrdením o uplatnení nároku na odstránenie reklamovaných chýb.

Výrobca si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia vo všetkých záručných nárokoch. Opravám v záruke musí byť daná možnosť zistiť príčinu chyby a potrebný čas na odstránenie chyby.

Reklamujúci je povinný opravené zariadenie odobrať od výrobcu v čo najkratšom čase, najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa vyrozumenia, pokiaľ nedôjde k inej dohode. Po tejto lehote  má výrobca právo účtovať skladné.

Dátum prevzatia zariadenia z opravy potvrdí reklamujúci svojim podpisom. Výrobca je povinný zabezpečiť vykonané opravy v čo najkratšom termíne. Tieto záručné podmienky platia na dodávky realizované od 01.01.2012.

PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY

odbor / tlakové nádoby/

Tieto podmienky platia pre projektovanie, montáž, prevádzku a údržbu tlakových nádob.

Tlakové nádoby, ktoré sa používajú ako veterníky, vzdušníky, expanzné nádoby, ohrievače alebo beztlakové nádoby musia byť projektované tak, aby teleso nádoby, potrubné hrdlá, uzatváracie a bezpečnostné armatúry boli dobre prípustné, vzhľadom na prehliadky a údržbu.

Preprava tlakových nádob na miesto montáže je záležitosťou dohody výrobcov s odberateľom, musia byť však dodržané nasledujúce podmienky:

     * pri dvíhaní a manipulácii s nádobou zachovať pozornosť a používať k tomu určené závesné oká,

      * neposúvať nádoby po plochách a hranách, ktoré nie sú na to určené,

      * nevystavovať nádoby prudkým otrasom a nárazom, napríklad nešetrným spúšťaním a pod.

Tlakové nádoby sa prepravujú voľne položené na dopravnom prostriedku, musia byť však zaistené proti samovoľnému pohybu a proti mechanickému alebo inému poškodeniu.

Tlakové nádoby nemajú byť montované (postavené) priamo na zemi, ale majú byť umiestnené na podstavci, alebo nosných pätkách (hlavne ležaté nádoby a výmenníky), aby mohla byť vykonaná prehliadka a údržba. Tlakové nádoby musia byť vybavené zodpovedajúcimi kontrolnými a bezpečnostnými zariadeniami, ak tieto neboli dodané výrobcom.

Organizácia, ktorá má zariadenie v prevádzke zabezpečí:

 * vykonanie predpísaných prehliadok a skúšok podľa sprievodnej dokumentácie, vyhlášky a bezpečnostno-technických požiadaviek,

* poverí obsluhou tlakových nádob len poverené osoby,                                   

* vedie predpísané prevádzkové doklady, sprievodnú dokumentáciu, vrátane dokladov o predpísaných prehliadkach a skúškach,

* vypracuje pre prevádzku vyhradených technických zariadení miestne prevádzkové predpisy.

Vlastná údržba tlakových zariadení spočíva v ošetrení a doplnení ochranných náterov, vyčistenie vnútorných častí od nánosov vodného kameňa, prípadne drobné opravy ako výmena skrutiek a podobne.

Akékoľvek zásahy do konštrukcie tlakových nádob nie sú povolené.

V prípade tvrdšej vody ako 0,9 mmol/lit. sa odporúča používať úpravňu vody.

Odstavenie tlakovej nádoby sa robí pozvoľným uzatváraním uzatváracích armatúr v prívodnom tlakovom potrubí. Nádoba sa smie otvoriť až vtedy, keď je bez tlaku, čo je možné overiť otvorením odvzdušňovacích armatúr.

Pri dlhodobom odstavení je nutné vykonať prehliadky a skúšky podľa platných predpisov.

REKLAMAČNÝ  PORIADOK

I. Úvodné ustanovenia

I.1 Tento Reklamačný poriadok, ktorý je v súlade s § 18 ods. 1 zákona c. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona c. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, riadne informuje spotrebiteľa (ďalej len „Objednávateľ“) o podmienkach a spôsobe uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady (ďalej len „reklamácia“) vrátane údajov o tom, kde môže reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv.

I.2. Poskytovanie služieb Poskytovateľom Objednávateľovi sa riadi podľa Všeobecných obchodných podmienok (ďalej len „VOP“) Poskytovateľa, Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka. Objednávateľom je právnická alebo fyzická osoba, pričom právnická osoba je vždy zastúpená fyzickou osobou. Reklamačný poriadok vychádza zo Všeobecných obchodných podmienok Poskytovateľa.

I.3. Reklamačný poriadok upravuje právne vzťahy vzniknuté medzi Poskytovateľom ako vykonávajúcou spoločnosťou a Objednávateľom pri vybavovaní reklamácií správnosti a kvality tovarov a služieb poskytovaných Poskytovateľom Objednávateľovi. Reklamačný poriadok slúži k správnemu postupu pri uplatňovaní práv Objednávateľa a zodpovednosti za vady služieb, poskytnutých alebo zabezpečených Poskytovateľom.

II. Podmienky a postup pri reklamáciách

II.1. Reklamáciou sa rozumie uplatnenie nároku Objednávateľa na preverenie správnosti a kvality tovarov a služieb súvisiacich s obchodnou činnosťou Poskytovateľa. Ak Objednávateľ zistí, že služby poskytované Poskytovateľom majú vadu ( tzn., že nie sú poskytované v plnom rozsahu, kvalite a pod.), môže uplatniť právo zo zodpovednosti za túto vadu (ďalej len reklamácia).

II.2. Reklamácia musí mat formu písomnej žiadosti, pokiaľ v akejkoľvek osobitnej zmluve uzatvorenej medzi Objednávateľom a Poskytovateľom nie je dohodnuté inak. Reklamácie doručené poštou, faxom, e-mailom alebo osobne Poskytovateľ prijíma na adrese prevádzky firmy v pracovnom čase. Poskytovateľ písomne potvrdí Objednávateľovi (mail, fax, list) prebratie reklamácie a informuje ho o spôsobe vybavenia a lehotách určených reklamačným poriadkom.

II.3. Objednávateľ môže písomne oznámiť reklamáciu a uplatniť nárok na jej odstránenie u Poskytovateľa kedykoľvek počas záručnej lehoty. Ak už záručná lehota uplynula, považuje sa reklamácia zo strany Objednávateľa za neoprávnenú.

II.4. Poskytovateľ oboznámi Objednávateľa o výsledku reklamácie najneskôr do 30 dní od dna podania reklamácie. Do tejto lehoty sa nezapočíta čas potrebný na odborné posúdenie reklamovanej chyby, ktoré nesmie trvať dlhšie ako 30 kalendárnych dní. Po uplynutí tejto lehoty má Objednávateľ rovnaké práva, akoby išlo o chybu, ktorú nemožno odstrániť.

II.5. Reklamácia musí obsahovať najmä údaje o Objednávateľovi a predmete reklamácie. Objednávateľ k reklamácii priloží všetky doklady o vykonaní obchodu (faktúra, doklad o kúpe  a pod.), preukázne skutočnosti ním tvrdené, resp. iné doklady dokumentujúce jeho tvrdenie. Ak reklamácia neobsahuje požadované náležitosti alebo Objednávateľ nedoloží požadované doklady bez zbytočného odkladu, Poskytovateľ má právo telefonicky alebo iným spôsobom vyzvať Objednávateľa, aby v stanovenej lehote doplnil alebo spresnil požadované údaje s upozornením, že v opačnom prípade bude reklamácia považovaná za neoprávnenú. Ak aj po tomto upozornení Objednávateľ nedodá požadované doklady do 5 pracovných dní,reklamácia sa považuje za vybavenú s výsledkom neoprávnená reklamácia. Termín na vybavenie reklamácie sa predlžuje o dni, počas ktorých Objednávateľ nedodal požadované doklady.

 

II.6. Dĺžka záručnej doby je stanovená nasledovne:

na servis, opravu, údržbu, ukončený havarijný zásah ( servisom, opravou, alebo ukončeným havarijným zásahom sa rozumie činnosť, ktorou sa najmä odstraňujú vady výrobku, následky jeho poškodenia alebo účinky opotrebenia u zákazníka, kde je výrobok inštalovaný, alebo v dielni servisu ) je stanovená záručná doba 6 mesiacov
na montáž nového výrobku (montážou sa rozumie vykonaná práca) je stanovená záručná doba 6 mesiacov
na predaj náhradného dielu 6 mesiacov
na predaj nového výrobku 24 mesiacov, ak nie je stanovené v záručnom liste výrobku inak.

II.7. Za uznanie reklamácie sa považuje zápis do reklamačného protokolu. Záznam vypíše a podpíše Poskytovateľ spolu s Objednávateľom. Objednávateľ obdrží jedno vyhotovenie reklamačného protokolu.

II.8. Ak nie je možné reklamáciu vybaviť do 30 dní, spíše Poskytovateľ s Objednávateľom o reklamácii záznam, v ktorom uvedie údaje o reklamovanom predmete reklamácie, prípadne ďalšie požiadavky na vybavenie reklamácie, dôvod, prečo nie je možné reklamáciu vybaviť v stanovenom termíne a termín do kedy bude reklamácia vybavená.

II.9. Ak sú pri uplatňovaní reklamácie odovzdané Poskytovateľovi písomnosti, prípadne ďalšie podklady týkajúce sa reklamácie, musí byt táto skutočnosť v zázname o reklamácii uvedená.

II.10. Vybavenie oprávnenej reklamácie spočíva v bezplatnom odstránení vady alebo doplnení služby, prípadne poskytnutí náhradnej služby. Ak to nie je možné zrealizovať, poskytne Poskytovateľ zľavu z ceny dohodnutej pri reklamovanej službe, ktorú pre vadu nemohol zákazník čiastočne, resp. vôbec využiť. V prípade poskytnutia zľavy z ceny sa reklamácia považuje za vybavenú a Objednávateľ stráca nárok na opätovnú reklamáciu vady.

II.11. Na Opravu veci sa vzťahuje záručná lehota 6 mesiacov, na Montáž výrobku sa vzťahuje záručná lehota 6 mesiacov, na Nový výrobok je záručná lehota 2 roky, pokiaľ nie je v Záručnom liste uvedené inak. Na náhradný diel je záručná lehota stanovená 6 mesiacov.

II.12. Náklady spojené s oprávnenou reklamáciou uhrádza Poskytovateľ. Ak bol dôvod reklamácie spôsobený zanedbaním údržby alebo nevhodným používaním Objednávateľa, alebo reklamovaním opravy, montáže, ktoré Poskytovateľ nevykonal má Poskytovateľ nárok na úhradu všetkých nákladov vynaložených na riešenie reklamácie.

III. Vylúčenie zodpovednosti firmy

III.1. Poskytovateľ nezodpovedá a neuzná reklamáciu pri zistení, že vada bola spôsobená zanedbaním údržby alebo nevhodným používaním (nie bežné opotrebenie alebo vada materiálu), alebo ak si materiál dodal Objednávateľ sám.

III.2. Pri zásahu tretej osoby počas záručnej lehoty, alebo počas reklamácie končí sa záručná lehota a Objednávateľovi zaniká právo na reklamáciu.

IV. Záverečné ustanovenia

IV.1. Ak sa Poskytovateľ a Objednávateľ nedohodnú inak, riadia sa právne vzťahy upravené týmto reklamačným poriadkom právom Slovenskej republiky.

IV.2. Vzťahy Objednávateľa a Poskytovateľa upravené týmto reklamačným poriadkom môžu byt upravené aj v osobitnej zmluve uzatvorenej medzi Objednávateľom a Poskytovateľom. V prípade rozporu medzi osobitnou zmluvou a týmto reklamačným poriadkom platia ustanovenia osobitnej zmluvy.

IV.3. Poskytovateľ je oprávnený v závislosti od zmien príslušných právnych predpisov alebo svojej obchodnej politiky zmeniť tento reklamačný poriadok. Túto zmenu spolu s určením jej účinnosti oznámi Poskytovateľ Objednávateľovi zverejnením v priestoroch firmy na viditeľnom a dostupnom mieste.

Platnosť reklamačného poriadku od 01.01.2012